Algemene Voorwaarden Voor Abonnementen

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ABONNEMENTEN

Op deze pagina (samen met de documenten waarnaar op deze pagina wordt verwezen) vindt u de voorwaarden waarop wij de producten (Producten) die op onze website www.youwish.nl (onze site) staan vermeld aan u leveren via een van onze abonnementsdiensten (Diensten). Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u zich abonneert op een van onze Diensten. U dient te begrijpen dat u door u te abonneren op een van onze Diensten akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

1. UW STATUS

Door een bestelling te plaatsen via onze site, garandeer je dat:

1.1 je wettelijk in staat bent om bindende contracten aan te gaan; en

1.2 je ten minste 18 jaar oud bent;

1.3 je woonachtig bent in een van de Ondersteunde Landen; en

1.4 je onze site bezoekt vanuit dat land.

2. hoe het contract tussen jou en ons tot stand komt

2.1 Nadat je de aanmelding hebt voltooid, ontvang je van ons een e-mail waarin we bevestigen dat we je eerste betaling hebben ontvangen. Houd er rekening mee dat dit niet betekent dat je inschrijving is geaccepteerd. Je inschrijving vormt een aanbod aan ons om Producten of Diensten te kopen door je in te schrijven voor een Dienst. Alle bestellingen zijn onderhevig aan acceptatie door ons en wij zullen deze acceptatie aan u bevestigen door u een e-mail te sturen waarin wordt bevestigd dat uw abonnement is geaccepteerd (welkomstmail). Het contract tussen ons (Contract) komt pas tot stand wanneer wij u de Welkomstmail sturen.

2.2 Het abonnementsplan voor onze Diensten bestaat uit een eerste betaling en daarna periodieke kosten zoals door u overeengekomen. Door deze Overeenkomst aan te gaan, erken je dat je abonnement een initiële en terugkerende betalingsfunctie heeft en accepteer je de verantwoordelijkheid voor alle terugkerende kosten voorafgaand aan annulering. YouWish kan periodieke kosten in rekening brengen (bijv. maandelijks) zonder verdere toestemming van jou, totdat je vooraf aangeeft dat je deze toestemming hebt beëindigd of je betaalmethode wilt wijzigen. Een dergelijke kennisgeving heeft geen invloed op kosten die zijn ingediend voordat YouWish redelijkerwijs kon handelen. Om je machtiging te beëindigen of je betaalmethode te wijzigen, log je in op je YouWish-account en beheer je je automatische abonnementsbetaling aan ons. YouWish kan dit niet voor je wijzigen of annuleren.

2.3 Door je te abonneren op onze Diensten ga je akkoord met het betalen van terugkerende periodieke abonnementen voor onbepaalde tijd totdat je deze opzegt. Je kunt jouw abonnement opzeggen na de duur van het afgesloten abonnement. Er worden je geen kosten in rekening gebracht voor een annulering. Je kunt je op elk moment na je opzegging opnieuw abonneren, maar we behouden ons het recht voor om een nieuwe inschrijving niet toe te staan wanneer we er eerder voor hebben gekozen om een abonnement door jou te beëindigen.

2.4 Account opzeggen. Als je je maandelijkse abonnement bij ons wilt opzeggen, moet je dit 7 dagen voordat je volgende betaling zal worden geïnd. Je kunt jouw abonnement opzeggen na de duur van het afgesloten abonnement.

2.5 We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken je abonnement op elk moment niet te verlengen zonder opgaaf van redenen.

3. CONSUMENTENRECHTEN

3.1 Als u een contract aangaat als consument, kunt u een Contract te allen tijde annuleren binnen veertien dagen, beginnend op de dag nadat je de Producten hebt ontvangen. In dat geval ontvang je het volledige bedrag dat u voor de Producten hebt betaald terug in overeenstemming met ons restitutiebeleid (zie artikel 10 hieronder).

3.2 Om een Contract te annuleren, dient u in te loggen op uw YouWish-account en te kiezen voor het annuleren van uw Abonnement bij YouWish. U dient ook de Producten aan ons te retourneren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. U dient de kosten voor het retourneren van de Producten te betalen. U bent wettelijk verplicht om redelijke zorg te dragen voor de Producten zolang deze in uw bezit zijn. Als u niet aan deze verplichting voldoet, kunnen wij een vordering tot schadevergoeding tegen u instellen.

4. BESCHIKBAARHEID EN LEVERING

4.1 Je bestelling zal worden uitgevoerd op de verzenddatum die is vermeld in de welkomst-e-mail of, tenzij er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden. YouWish zal proberen je binnen een redelijke termijn op de hoogte te stellen als de verzending vertraging oploopt. Levering vindt gewoonlijk plaats tussen 1-3 werkdagen na de verzenddatum in Nederland, en vanaf 5 werkdagen voor internationale zendingen. YouWish kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor vertragingen in de levering die buiten onze macht liggen.

4.2 Leveringen worden gedaan op het adres dat je hebt opgegeven tijdens het aanmelden, tenzij je schriftelijk hebt aangegeven dat je dit afleveradres wilt wijzigen. YouWish kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor leveringen die de klant niet bereiken omdat een onjuist afleveradres is opgegeven.

5. RISICO EN TITEL

5.1 De Producten zijn voor jouw risico vanaf het moment van levering.

5.2 De eigendom van de Producten gaat pas op u over op het moment dat wij volledige betaling hebben ontvangen van alle bedragen die verschuldigd zijn in verband met de Producten, inclusief leveringskosten.

6. PRIJS EN BETALING

6.1 De prijs van de Producten en onze verzendkosten zijn zoals van tijd tot tijd op onze site vermeld, behalve in gevallen van een kennelijke vergissing.

6.2 Productprijzen zijn inclusief BTW.

6.3 Productprijzen en bezorgkosten kunnen te allen tijde worden gewijzigd, maar wijzigingen hebben geen invloed op bestellingen waarvoor wij u al een welkomstmail hebben gestuurd.

6.4 Betaling voor alle diensten wordt verwerkt via Paypal of automatische incasso. We accepteren ook alle gangbare debet- en creditcards via Paypal.

7. ONS RESTITUTIEBELEID

7.1 Als je een Product aan ons retourneert:

7.1.1 Omdat je het contract tussen ons hebt geannuleerd binnen de bedenktijd van veertien dagen (zie artikel 3.1 hierboven), verwerken we de terugbetaling die je verschuldigd bent zo snel mogelijk en in elk geval binnen 30 dagen na de dag waarop je de annulering hebt doorgegeven. In dit geval betalen we de prijs van het Product volledig terug, evenals eventuele leveringskosten. U kunt echter verantwoordelijk zijn voor de kosten van het terugsturen van het artikel naar ons (zie artikel 3.2).

7.1.2 Om een andere reden (bijvoorbeeld omdat je ons in overeenstemming met artikel 21 hebt geïnformeerd dat je niet akkoord gaat met een wijziging in deze algemene voorwaarden of in een van onze beleidsregels, of omdat je van mening bent dat het Product defect is), zullen we het geretourneerde Product onderzoeken en je binnen een redelijke termijn via e-mail op de hoogte stellen van je restitutie. We verwerken de aan jou verschuldigde terugbetaling gewoonlijk zo snel mogelijk en in elk geval binnen 30 dagen na de dag waarop we je per e-mail hebben bevestigd dat je recht hebt op terugbetaling. Wij betalen de prijs van een defect product volledig terug, evenals eventuele leveringskosten en alle redelijke kosten die je maakt om het artikel naar ons terug te sturen.

7.2 We betalen het geld dat we van je hebben ontvangen gewoonlijk terug via dezelfde methode die je oorspronkelijk hebt gebruikt om voor je aankoop te betalen.

7.3 Voor de afname van Diensten geld geen restitutie.

 8. GARANTIE

Wij garanderen u dat elk Product dat u via onze site bij ons koopt, bij levering voldoet aan de beschrijving, van bevredigende kwaliteit is en redelijkerwijs geschikt is voor alle doeleinden waarvoor dergelijke producten gewoonlijk worden geleverd.

9. ONZE AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Behoudens artikel 9.2 zijn wij, indien wij deze voorwaarden niet naleven, jegens u uitsluitend aansprakelijk voor de aankoopprijs van de Producten.

9.2 Niets in deze overeenkomst sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor:

9.2.1 Overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid;

9.2.2 Fraude of frauduleuze voorstelling van zaken;

9.2.3 Schending van de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 12 van de Sale of Goods Act 1979;

9.2.4 Producten met gebreken volgens de Consumer Protection Act 1987; of

9.2.5 Elke andere zaak waarvoor het onwettig zou zijn om onze aansprakelijkheid uit te sluiten of proberen uit te sluiten.

10. SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE

De toepasselijke wetgeving vereist dat sommige informatie of mededelingen die wij u sturen schriftelijk zijn. Wanneer je onze site gebruikt, accepteer je dat de communicatie met ons voornamelijk elektronisch verloopt. We nemen per e-mail contact met je op of voorzien je van informatie door mededelingen op onze website te plaatsen. Voor contractuele doeleinden stemt u in met deze elektronische manier van communiceren en erkent u dat alle contracten, kennisgevingen, informatie en andere mededelingen die wij elektronisch aan u verstrekken voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke mededelingen schriftelijk moeten zijn. Deze voorwaarde heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

11. KENNISGEVINGEN

Alle kennisgevingen van jou aan ons moeten worden gericht aan YouWish op contact@youwish.nl Wij kunnen je een kennisgeving doen toekomen op het e-mail- of postadres dat je aan ons hebt verstrekt bij het afsluiten van een Abonnement, of op een van de manieren die in artikel 10 hierboven zijn vermeld. Een kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen en op de juiste wijze te zijn gedaan onmiddellijk nadat deze op onze website is geplaatst, 24 uur nadat een e-mail is verzonden of drie dagen nadat een brief is gepost. Om de betekening van een kennisgeving te bewijzen, is het voldoende om, in het geval van een brief, te bewijzen dat deze brief naar behoren was geadresseerd, gefrankeerd en op de post was gedaan en, in het geval van een e-mail, dat deze e-mail was verzonden naar het opgegeven e-mailadres van de geadresseerde.

12. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

12.1 Het contract tussen u en ons is bindend voor u en ons en onze respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden.

12.2 U mag een contract of uw rechten of verplichtingen die daaruit voortvloeien niet overdragen, toewijzen, belasten of anderszins van de hand doen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

12.3 Wij mogen een contract of onze rechten of verplichtingen die daaruit voortvloeien op elk moment tijdens de looptijd van het contract overdragen, toewijzen, in rekening brengen, uitbesteden of anderszins van de hand doen.

13. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

13.1 Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site, geregistreerd of ongeregistreerd, en op het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. Deze werken worden beschermd door auteursrechtwetten en al deze rechten zijn voorbehouden.

13.2 U mag één kopie afdrukken en uittreksels downloaden van pagina’s van onze site voor uw eigen gebruik. U mag geen enkel deel van onze auteursrechtelijk beschermde materialen gebruiken voor commerciële doeleinden zonder eerst een licentie te hebben verkregen van ons en onze licentiegevers.

13.3 Als je opmerkingen over de Producten of Diensten plaatst op een website, blog of social medianetwerk (Commentaar), moet je ervoor zorgen dat dit Commentaar je eerlijke mening weergeeft. Door je aan te melden voor de Diensten geef je ons onherroepelijk toestemming om uit jouw Commentaar te citeren op onze site en in advertenties of sociale media die wij kunnen maken of waartoe wij kunnen bijdragen.

14. GEBEURTENISSEN BUITEN ONZE CONTROLE

14.1 Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet of vertraagd nakomen van onze verplichtingen uit hoofde van een Contract als dit wordt veroorzaakt door gebeurtenissen waarover wij redelijkerwijs geen controle hebben (Gebeurtenis van Overmacht).

14.2 Een geval van overmacht omvat elke handeling, gebeurtenis, niet-gebeurtenis, omissie of ongeval buiten onze redelijke controle en omvat in het bijzonder (zonder beperking) het volgende:

14.2.1 Stakingen, uitsluitingen of andere industriële acties;

14.2.2 Burgerlijke onlusten, oproer, invasie, terroristische aanval of dreiging van terroristische aanval, oorlog (verklaard of niet) of dreiging van of voorbereiding op oorlog;

14.2.3 brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, verzakking, epidemie of andere natuurramp;

14.2.4 Onmogelijkheid van het gebruik van spoorwegen, scheepvaart, luchtvaart, gemotoriseerd vervoer of andere middelen van openbaar of particulier vervoer;

14.2.5 onmogelijkheid van het gebruik van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken; en

14.2.6 De wetten, decreten, wetgeving, voorschriften of beperkingen van enige overheid.

14.3 Onze prestaties onder een Contract worden geacht te zijn opgeschort voor de periode dat de Gebeurtenis van Overmacht voortduurt, en wij krijgen een verlenging van de tijd voor prestaties voor de duur van die periode. Wij zullen ons redelijkerwijs inspannen om de overmachtsituatie te beëindigen of een oplossing te vinden waardoor onze verplichtingen onder het contract kunnen worden uitgevoerd ondanks de overmachtsituatie.

15. WAARSCHUWING

15.1 Als wij op enig moment tijdens de looptijd van een Contract niet aandringen op strikte nakoming van een van uw verplichtingen onder het Contract of een van deze algemene voorwaarden, of als wij een van de rechten of rechtsmiddelen die ons onder het Contract toekomen niet uitoefenen, vormt dit geen verklaring van afstand van dergelijke rechten of rechtsmiddelen en ontslaat dit u niet van de nakoming van dergelijke verplichtingen.

15.2 Een verklaring van afstand door ons van een verzuim vormt geen verklaring van afstand van een later verzuim.

15.3 Geen enkele verklaring van afstand door ons van een van deze algemene voorwaarden zal van kracht zijn, tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat het een verklaring van afstand is en schriftelijk aan u wordt meegedeeld in overeenstemming met artikel 10 hierboven.

16. VERNIETIGBAARHEID

Als een van deze algemene voorwaarden of een bepaling van een contract door een bevoegde autoriteit ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal een dergelijke voorwaarde of bepaling in die mate worden gescheiden van de overige voorwaarden en bepalingen, die geldig zullen blijven voor zover toegestaan door de wet.

17. GEHELE OVEREENKOMST

17.1 Deze algemene voorwaarden en alle documenten waarnaar daarin uitdrukkelijk wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst tussen ons en vervangen alle eerdere discussies, correspondentie, onderhandelingen, eerdere regelingen, afspraken of overeenkomsten tussen ons met betrekking tot het onderwerp van een Contract.

17.2 Wij erkennen elk dat, bij het aangaan van een Contract, geen van ons vertrouwt op enige vertegenwoordiging of garantie (ongeacht of deze onschuldig of door nalatigheid is gedaan) die niet is uiteengezet in deze algemene voorwaarden of de documenten waarnaar daarin wordt verwezen.

17.3 Ieder van ons stemt ermee in dat onze enige aansprakelijkheid met betrekking tot de verklaringen en garanties die in deze overeenkomst zijn opgenomen (ongeacht of deze onschuldig of nalatig zijn gedaan), contractbreuk is.

17.4 Niets in deze clausule beperkt of sluit aansprakelijkheid voor fraude uit.

18. ONS RECHT OM DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN TE WIJZIGEN

18.1 Wij hebben het recht om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te herzien en aan te passen aan veranderingen in marktomstandigheden die van invloed zijn op ons bedrijf, veranderingen in technologie, veranderingen in betaalmethoden, veranderingen in relevante wetten en regelgevende vereisten en veranderingen in de mogelijkheden van ons systeem.

18. 1 Voor u gelden de beleidsregels en algemene voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u Producten bij ons bestelt, tenzij een wijziging van deze beleidsregels of algemene voorwaarden wettelijk of door een overheidsinstantie vereist is (in welk geval de wijziging van toepassing is op bestellingen die eerder door u zijn geplaatst), of als wij u op de hoogte stellen van de wijziging van deze beleidsregels of algemene voorwaarden voordat wij u de bevestiging van verzending sturen (in welk geval wij het recht hebben aan te nemen dat u de wijziging van de algemene voorwaarden hebt geaccepteerd, tenzij u ons binnen veertien werkdagen na ontvangst van de Producten van het tegendeel op de hoogte stelt).

19. RECHT EN JURISDICTIE

Contracten voor de aankoop van Producten via onze site en geschillen of vorderingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden of het onderwerp of de totstandkoming daarvan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met dergelijke Contracten of de totstandkoming daarvan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) vallen onder de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Nederland.